Examenreglement

Kyu- en danexamen regelement

Artikel 1: Doel van de examens. De examens voor de kyu (klassen) zijn onderdeel van het opleidingsprogramma van Sportcentrum Elhatri voor het nationale 1ste dan (zwarte band) examen van de KBN (Karate-do Bond Nederland).

Artikel 2: Vaardigheidsniveaus. Leerlingen zijn ingedeeld in klassen. De beginnend karateka neemt plaats in de 10de klas (10de kyu). Bij iedere klas (kyu) hoort een bepaalde band (obi) die als enige tijdens de karate-uitoefening gedragen mag worden, te weten: 10de kyu: wit; 9de kyu: witte band met slip of streep; 8ste kyu: witte band met 2 slippen of strepen; 7de kyu: gele band; ingeval van jeugd en  junioren is deze klas verdeeld in 3 subklassen: A: alleen geel, B: geel met oranje slip, en C: geel met 2 oranje slippen; 6de kyu: oranje band; in geval van jeugd en junioren is deze klas verdeeld in 3 subklassen: A: alleen oranje, B: oranje met groene slip; en C: oranje met 2 groene slippen; 5de kyu: groene band; in geval van jeugd en junioren is deze klas verdeeld in 3 subklassen: A: alleen groen, B: groen met blauwe slip, en C: groen met 2 blauwe slippen; 4de kyu: blauwe band; in geval van jeugd en junioren is deze klas verdeeld in 3 subklassen: A: alleen blauw, B: blauw met bruine slip, en C: blauw met 2 bruine slippen;3de kyu: bruine band; 2de kyu: bruine band met 2 witte streepjes; 1ste kyu: bruine band met 3 witte streepjes: 1e dan: zwarte band.

Artikel 3: Elders behaalde kyu. Karateka die eerder elders karate trainden wordt na 3 maanden trainen bij Sportcentrum Elhatri de gelegenheid geboden na het betalen van éénmaal het examengeld meerdere examens achter elkaar te doen, te beginnen bij dat voor 9de kyu, vervolgens 8ste kyu en zo voort totdat het examen niet meer wordt gehaald. Alleen de hoogst behaalde band wordt na het examen uitgereikt.

Artikel 4: Oude kyu. Karateka die eerder karate trainden bij Sportcentrum Elhatri doch hun training voor meer dan 6 maanden onderbraken, treden één kyu terug voor ieder half jaar dat zij  niet trainden. Wanneer zij dat wensen kunnen zij na 3 maanden hernieuwd trainen bij Sportcentrum Elhatri pogen hun oude niveau te behalen door meerdere examens achter elkaar te doen, te beginnen met het examen voor 9de kyu, vervolgens 8ste kyu en zo voort totdat het examen niet meer wordt gehaald. Een nieuwe band wordt slechts uitgereikt als de karateka tot een hogere klas bevorderd kan worden dan hij/zij voor het onderbreken van de training had.

Artikel 5: Vorderingen. Door het slagen voor de examens bij Sportcentrum Elhatri kan de karateka opklimmen van de laagste klas (10de kyu) tot de hoogste leerling-klas (1ste kyu) in het Shotokan karate; echter met dien verstande dat jeugdigen tot hun 13de levensjaar moeten wachten om de leerling-klas van 2de kyu te behalen.

Artikel 6: Toegang tot de examens. Om te worden toegelaten tot het examen voor een hogere kyu, moet de kandidaat voldoen aan de volgende voorwaarden: (i) geheel aan zijn/haar financiële verplichtingen jegens Sportcentrum Elhatri hebben voldaan; (ii) KBN-lid zijn (vanaf 7de kyu); (iii) zodanig zijn gevorderd in zijn/haar kennis en kunde van het karate dat de volgende kyu haalbaar is; (iv) het examenformulier geheel ingevuld hebben ingeleverd samen met het KBN-paspoort  en het bijgewerkte clubpaspoort; (v) –in geval van beoogd examen voor 1ste of 2de kyu- de kandidaat de leeftijd van 13 jaar bereikt of zal die in het lopende kalenderjaar bereiken, (vi) -in geval van examen voor 3de-1ste kyu-  de kandidaat een goedgekeurde karatepartner heeft voor het examen, en (vii) De kandidaat voldoet aan de overige minimumeisen volgens onderstaande tabel:

Examen voor:

Jeugd en Junioren

Senioren Aantal 
uitgevoerde
clubactiviteiten ii
Aantal
lessen i
Aantal
trainingsmaanden i
Aantal
lessen i
Aantal
trainingsmaanden i
9de kyu 24 3 10 3 0
8ste kyu 24 3 10 3 1
7de kyu A 24 3 14 4 2
B 24 3
C 24 3
6de kyu A 24 3 24 6 2
B 24 3
C 24 3
5de kyu A 24 3 24 6 2
B 24 3
C 24 3
4de kyu A 24 3 24 6 3
B 24 3
C 24 3
3de kyu min. 2 per week 6 min. 2 per week 6 3 + karate CV
2de kyu min. 2 per week 6 min. 2 per week 6 3 + karate CV + 1 verslag + 1 demonstratie
1ste kyu min. 2 per week 6 min. 2 per week 6 3 + karate CV + 1 verslag + 1 demonstratie + 1x toernooiassistentie + 1x assistent examinator voor  theorie
1e dan 3 per week 6 3 + 1 verslag + 1 demonstratie
i: Na start van de training of het vorige examen
ii: Na het vorige examen; de te volgen, verslaan of begeleiden clubactiviteiten staan aangekondigd in het clubblad

Artikel 7: Examenprocedure. Examens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van de hoofdtrainer A. El Hatri 6de dan KBN. Er gelden de volgende procedures: (i) Onder leiding van de hoofdtrainer kunnen delen van het examen worden afgenomen door lager gegradueerden die als assistent-examinatoren fungeren; (ii) Het examen bestaat uit een praktijk- en een theoriedeel; (iii) De geldende karate-inhoud van de kyu-examens is te vinden op www.elhatri.nl ; (iv) De kandidaat is geslaagd als alle onderdelen van het examen met minimaal ‘voldoende’ zijn beoordeeld; (v) De kandidaat die voor een examen slaagt ontvangt de band c.q. de extra streep of slip die bij zijn/haar nieuwe leerling-klas hoort.

Artikel 8: Examendata. De kyu-examens worden afgenomen in de maanden juni en december  in de Honbu dojo (jeugd, junioren, senioren en alle examens voor 3de – 1ste kyu).

Artikel 9: Kyu overslaan. De karateka die voor een van de examens van 9de t/m 2de kyu-examen slaagt met de beoordeling ‘goed voor alle onderdelen, heeft het recht meteen het volgende examen te doen.

Artikel 10: Uitzonderingen. Indien onder de gegeven omstandigheden noodzakelijk, wijkt de hoofdtrainer af van dit examenreglement.